ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново

Обучение

Прикачени документи

Учебен план за 7 клас 2020-2021 година
Учебен план за 6 клас 2020-2021 година
Учебен план за 5 клас 2020-2021 година
Учебен план за 4 клас 2020-2021 година
Учебен план за 3 клас 2020-2021 година
Учебен план за 2 клас 2020-2021 година
Учебен план за 1 клас 2020-2021 година
Линк към брошурата на ДАЗД.docx
Готови ли сме за учебната година_.pdf
Правила за безопасен интернет-ДАЗД.doc
График на писмените изпитвания за 2 срок на уч.2019-2020 г..pdf
Програма за превенция раноното напускане на училище.docx
Наредба10-2016 за организиране на дейностите в училище.pdf
График на контролните работи в I-IV клас през I учебен срок -уч.pdf
Организация на учебния ден.pdf
График на класните и контролните работи в прогимназиален етап п.pdf
Учебни планове за 2019-2020г..rar
Механизъм за съвместна работа между институциите.docx
Училищен учебен план.pdf
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2020.doc
Програма ГЦОУД.docx
План за квалификационната дейност.pdf
Мерки за повишаване качвството на образованието.docx
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.docx
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ.docx