ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

Екип

 

         

 Изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г./                                                                                        

                        ЛИНК КЪМ САЙТА НА ПРОЕКТА:  https://teachers.mon.bg/Default.aspx

 

 

                                                                     Екип учебна 2023/2024 година

I. Педагогически персонал: 

Име

Длъжност

Учебен предмет

ПКС

Гюлшен Сарова

Директор на ОУ „Иван Вазов“ – с.Голямо Враново,

общ. Сливо поле, обл. Русе

 

III ПКС

Марияна Петкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)

 

IV ПКС

Ренгинар Али

Старши учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)

 

IV ПКС

Теодора Георгиева

Старши учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)

 

IV ПКС

Нефисе Етемова

Старши учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)

 

V

Лейля Ахмед

Учител в ГЦОУД (I – IV клас)

 

  III ПКС

Петранка Стоилова

Старши учител в ГЦОУД (I – IV клас)

 

  IV ПКС

Милена Илиева

Учител в ГЦОУД (I – IV клас)

 

  IV ПКС

Милена Иванова

Старши учител , начален етап на основното образование(I – IV клас)

 

   I ПКС

Милена Енчева

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап

 1. Математика

 2. Физика и астрономия

 3. Музика

   V ПКС

Антоанета Петкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Български език и литература

     IV ПКС

Фериха Юсмянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 1. География и икономика
 2. Биология и здравно образование
 3. Химия и опазване на околната среда

      I ПКС

Сание Алиосман

Старши учител,  общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 1. Български език и литература
 2. История и цивилизации
 3. Физическо възпитание и спорт

     IV ПКС

Даниела Русева

Старши учител по английски език в начален и прогимназиален етап

      Английски език

IV ПКС

Кристалина Станкова

Старши учител в ГЦОУД (VI- VII клас)

 

 

Галина Стойчева

Учител  в ГЦДО(V-VII клас)

        

 

Диана Жекова

Старши учител в ГЦОУД (V- VIIклас)

 

III ПКС

 *ПКС - Професионално-квалификационна степен

 

 1. Непедагогически персонал:
 • Сабиха Байтар - счетоводител
 • Петър Илиев – шофьор
 • Сезер Мустафов -огняр
 • Силва Дакова-хигиенист
 • Невин Мехмедова- хигиенист
 • Семра Сабриева-домакин ученически стол
 • Марийка Димитрова-готвач ученически стол
 • Айгюлер Моллова- работник  ученически  стол

 

                                                                                 Екип учебна 2020/2021 година

I. Педагогически персонал: 

Име

Длъжност

Учебен предмет

ПКС

Гюлшен Сарова

Директор на ОУ „Иван Вазов“ – с.Голямо Враново,

общ. Сливо поле, обл. Русе

 

III ПКС

Марияна Петкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)

 

IV ПКС

Ренгинар Али

Старши учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)

 

IV ПКС

Теодора Георгиева

Старши учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)

 

IV ПКС

Нефисе Етемова

Старши учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)

 

V

Лейля Ахмед

Учител в ГЦОУД (I – IV клас)

 

IV ПКС

Петранка Стоилова

Учител в ГЦОУД (I – IV клас)

 

IV ПКС

Милена Илиева

Старши учител в ГЦОУД (I – IV клас)

 

-

Милена Иванова

Старши учител , начален етап на основното образование(I – IV клас)

 

I

Милена Енчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

   1. Математика

   2. Физика

   3. Музика

 V ПКС

Антоанета Петкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Български език и литература

IV

Фериха Юсмянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 1. География и икономика
 2. Биология и здравно образование
 3. Химия и опазване на околната среда

II

Сание Алиосман

Старши учител,  общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 1. Български език и литература
 2. История и цивилизации
 3. Физическо възпитание и спорт

IV ПКС

Даниела Русева

Старши учител,  общообразователен учебен предмет в начален и прогимназиален етап

     Английски език

 IV ПКС

Кристалина Станкова

Старши учител в ГЦОУД (VI- VII клас)

 

 

Галина Стойчева

Учител,  общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

               Английски език

 

Мариана Петрова

Старши учител в ГЦОУД (V- VIIклас)

 

            

Диана Жекова

Старши учител в ГЦОУД (V- VIIклас)

 

IV ПКС

 *ПКС - Професионално-квалификационна степен

 

 1. Непедагогически персонал:
 • Сабиха Байтар - счетоводител
 • Петър Илиев – шофьор
 • Сезер Мустафов -огняр
 • Силва Дакова-хигиенист
 • Невин Мехмедова- хигиенист
 • Людмила Станчева-домакин ученически стол
 • Марийка Димитрова-готвач ученически стол
 • Бахрие Халилова- работник  ученически  стол

 

Прикачени документи

ЕКИП 2020-2021 г..docx
ЕКИП.docx