ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново

Програма за предоставяне на равнии възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи