ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

Прием

 Свободни места за ученици към 31.06.2022 г.:Свободни места

 

Училищен план-прием на ученици  за учебната 2022/2023 година както следва:

I  клас

І. Брой на паралелките- 1 /една/;

ІІ. Брой на групите за целодневна организация на учебния ден- 1 /една/ група -24 ученици

ІІІ. Брой на учениците – 24

  1. ОПРЕДЕЛЯМ:

Училищна комисия, която приема заявления за прием в I клас и извършва всички дейности  по приема на учениците

  1. Теодора Хараламбиева – Председател
  2. Петранка Стоилова–  член
  3. Милена Иванова – член
  4. НАРЕЖДАМ:

Документи за записване- заявление по образец от училището, декларация за предоставяне на данни от родител и заявление за посещаване на ГЦДОУД  ще се приемат по утвърден график.

Изготвил: Гюлшен Сарова- директор на ОУ,,Иван Вазов“-с. Голямо Враново

 

 

Заповед - план прием 2021-2022 -РД-03-170

 

На 20 май 2021 г. стартира кампанията по приема на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в училищата от област Русе. Той се осъществява съгласно изискванията на  Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

За училища, които са единствени в населеното място

Приемът в първи клас в общински училища, които са единствени в населеното място, се определя със заповед на директора на училището.