ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

Проекти

  

Учебна 2023-2024 година

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Въпросници:

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ - 2и - 4и КЛАС

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ - 5и - 8и КЛАС

 ИНДИВИДУАЛНА-КАРТА-НА-УЧЕНИКА

Тестове

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-2 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-3 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-4 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-7 клас

МАТЕМАТИКА-5 клас

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА-6 клас

Стартиралият нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. По-голямата продължителност на проекта – 5 години, ще позволи по-добро усвояване на придобитите умения и постигане на по-добър ефект.

Това заяви ръководителят на екипа за организация и управление на проекта Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН по време на информационна онлайн среща, в която се включиха близо 1700 училища.  Новият проект надгражда работата досега по проектите „Подкрепа за успех“, „Подкрепа за приобщаващо образование“ и „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, както и по национални програми.

Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити.

Има възможност за работа на  образователните медиатори и социалните работници.

Ще се финансират дейности по кариерно ориентиране на учениците, за да могат да направят своя информиран избор, особено след 7-ми клас, накъде да продължат образованието си.

Друга част от дейностите са за ученици със специални образователни потребности. От една страна се подкрепят учениците в подготовка по учебното съдържание, а от друга – чрез рехабилитации и терапии, психологическа подкрепа и др. И за двата вида подкрепа могат да се назначават специалисти, които да работят в училищата с тези деца, като тук се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, социални работници, помощници на учителя и др. Училищата ще получават финансиране и за работа с деца с изявени дарби, за тяхната подготовка в областта, в която те развиват своите заложби и способности.

В проекта има заложени и обучения на над 4000 педагогически специалисти и непедагогически персонал. Тук се включват и образователни медиатори, социални работници и друг непедагогически персонал.

В дейностите са заложени и занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование.

С финансиране от 151 123 000 лева училищата ще могат да подкрепят близо 100 000 ученици и техните родители.

 

  site-logo    site-logo    site-logo

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                   ГРУПИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ  ПО ПРОЕКТ ,, ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ В  ОУ,, ИВАН ВАЗОВ“

                                        ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021  ГОДИНА

ГРУПА ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО :

КЛАС

РЪКОВОДИТЕЛ

Български език и литература

I  ,, б “

Миглена Иванова

Български език и литература

II  ,, а “

Ренгинар Али

Български език и литература

III  ,, а „

Теодора Георгиева

Български език и литература

IV ,,а „

Нефисе Етемова

Човекът и природата

V ,,а „

Фериха Юсмянова

Български език и литература

VI ,,б „

Антоанета Петкова

Български език и литература

VII ,, а „

Сание Ибрям

                                            

 site-logosite-logo     site-logo

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   През учебната 2019-2020 г. ОУ "Иван Вазов", с. Голямо Враново участва в Дейност 6 за Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

След анкетно проучване, в училище се сформираха два  клуба „Уча и творя с моя компютър" с ръководител г-жа Ренгинар Али . В него участваха ученици от 1 клас и клуб ,,Компютърът в моя свят“с ученици от 5 и 6 клас, с р-л г-жа Фериха Юсмянова . Заниманията на клубовете се провеждаха по утвърден график и тематична програма. Учениците посещават заниманията с повишен интерес. Те  се запознаха с програми за обработване на информация, калкулатор, как се създава текстов документ, как се въвежда текст, работа с цифров блок на клавиатурата, форматиране на текст, създаване на изображение, редактиране на изображение и др. Обучаваха се в тайните на Paint  : как да си създадат картички с различни  мотиви и се почувстваха горди и знаещи повече за компютърната графика .Те  останаха доволни от наученото в часовете, предвидени в проекта.

 Линк към проекта ,,Образование за утрешния ден":oudproject@mon.bg

 

 

site-logo          site-logo      site-logo

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

ГРУПИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ  ПО ПРОЕКТ ,, ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“, СФОРМИРАНИ В  ОУ,, ИВАН ВАЗОВ“

ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРУПА ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНИЯ ПО :

КЛАС

РЪКОВОДИТЕЛ

Български език и литература

I  ,, а “

Ренгинар Али

Български език и литература

II  ,, а “

Теодора Георгиева

Български език и литература

IV  ,, а „

Мариана петкова

Български език и литература

V ,,б „

Антоанета Петкова

Човекът и природата

V ,,б „

Фериха Юсмянова

Български език и литература VII ,,а " Сание Ибрям

Английски език

V ,, б „

Даниела Русева

 

От учебната 2018/2019 г.  в ОУ " Иван Вазов" с.Голямо Враново  участва в извънкласни дейности Занимания по интереси с подкрепата на МОН.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Заниманията по интереси се организират от  ОУ за учениците от I до VII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси са организирани приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Клубове за ЗИ, сформирани в ОУ ,,Иван вазов" с.Голямо Враново, през учебната 2020/2021 учебна година са :

КЛУБОВЕ

КЛАС

РЪКОВОДИТЕЛ

Забавна математика

IV а

Нефисе Етемова

Математика

V

Милена Енчева

Шампиони

VIа

Цветелина Станева

Родолюбие

VII а

Сание Ибрям

 Линк към проекта :class_admin@mon.bg

Клубовете, осъществени през 2019/2020 учебна година в ОУ ,, Иван Вазов " с. Голямо Враново

са:

КЛУБОВЕ

КЛАС

РЪКОВОДИТЕЛ

Забавна математика

III а

Нефисе Етемова

Шампиони

V

Цветелина Станева

Родолюбие

VI а

Сание Ибрям

Математика

VII а

Милена Енчева

 

Линк към проекта :class_admin@mon.bg

site-logo    site-logo     site-logo 

„Подкрепа за успех“

              Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
♣ Общата стойност на проекта е 127 759 359.94 лева
♣Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.
             Проектът „Подкрепа за успех“ е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.
Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и в прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.
           Заложените индикатори за изпълнение на проекта са:

• Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 1 500

• Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – 47 340
Специфичен индикатор за процедурата:

• Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 120 000
Очакван резултат:

• Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1,43%
              Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:
– ученици в риск от отпадане;
– ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
– ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
– педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).
           

                Методология за определяне на училищата, които ще участват в проекта:
В проекта са включени 1652 училища, от които 885 с висока концентрация на ученици от уязвими групи, а 767 училища с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи са определени в Методология по следните допълнителни критерии:
1. Брой ученици с над 100 извинени и над 10 неизвинени отсъствия;
2. Резултати от НВО след IV клас по български език и литература;
3. Резултати от НВО след VII клас по български език;
4. Резултати от НВО след VII клас по математика;
5. Резултати от задължителния държавен изпит по български език и литература след XII клас.
               Демаркация с други проекти, финансирани по ОП НОИР 2014-2020 г.
С цел минимизиране на риска от дублиране на дейности, разходи и включване на едни и същи лица от целевите групи в идентични дейности, финансирани едновременно по различни проекти, е извършена демаркация за училищата, участващи в интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“– Компонент 1 (Интегрирана схема между ОП РЧР и ОП НОИР).
               Допустими дейности
               Дейност 1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.
Дейността цели да се създаде и внедри в работата на педагогическите специалисти инструментариум (методика, включваща различни инструменти за оценка на системните пропуски и затрудненията при усвояване на учебното съдържание от учениците), въз основа на който ще може:
1. да се идентифицират учениците в риск от преждевременно напускане на образователната система;
2. да се определят конкретните потребности от предоставяне на индивидуална подкрепа на всеки ученик в риск от преждевременно напускане на образователната система;
3. да се организират допълнителни обучения като част от общата подкрепа за личностно развитие за преодоляване на системните пропуски и/или за превенция на затрудненията на учениците. Прилагането на инструментариума следва да позволи ранно идентифициране на групи ученици с различни пропуски и затруднения при усвояване на учебното съдържание и прилагане на диференциран подход при определяне на потребностите им от индивидуална подкрепа, както и да подпомогне учителите при планиране на теми, методи и подходи и при подбора на конкретните образователни материали, с които да работят с учениците в риск от преждевременно напускане на образователната система.
               Дейност 2. Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.
             

              Около 10 500 учители ще бъдат обучени как да идентифицират навреме учениците в риск. Обученията на педагогическите специалисти са насочени към повишаване на професионалната им компетентност за идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за прилагане на диференциран подход при определяне на потребностите на учениците от допълнително обучение като част от общата подкрепа за личностното им развитие.
В рамките на обученията педагогическите специалисти ще се запознаят със спецификата на инструментариума за идентифициране на пропуските и затрудненията при усвояването на учебното съдържание за различни групи ученици в различни етапи на образование и за овладяване на техники за работа с учениците за преодоляване на пропуските и затрудненията им в обучението. Целта е повишаване на мотивацията на учениците за обучение и задържането им в образователната система.
Обученията ще са отворени за всички желаещи педагогически специалисти, които ще прилагат инструментариума в училищата, включени в проекта. Включването на педагогическите специалисти в обученията е чрез прилагане на принципите за доброволно участие и за подбор на ниво „училище“.
               Дейност 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание.
Дейността обхваща допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование.
Тази дейност е насочена към идентифицираните ученици в риск от преждевременно напускане, които се обучават в училища с висока концентрация на такива ученици, и предвижда: допълнителни обучения по български език и литература и по математика – за ученици от началния етап на основното образование; приоритетно по български език и литература, по математика и по природни науки – за ученици от прогимназиалния и от първи гимназиален етап; по други учебни предмети, в т.ч. и от професионалната подготовка, по които учениците имат натрупани пропуски, които са причина за ниски образователни резултати и за невъзможност да завършат успешно клас, етап или степен, което води до демотивация и отпадане от училище; по български език като чужд – за ученици, за които българският език не е майчин, с цел подкрепа на приобщаването им и за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.
               Дейност 4. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка.
Дейността е насочена към ученици от класовете от втория гимназиален етап на образование за провеждане на допълнителни обучения за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература, както и на държавните зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка.
Изпълнението на дейността следва да спомогне за намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система и/или увеличаване на броя на успешно завършилите средно образование.
               Дейност 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане (минимум 2% от общия брой на учениците в съответното училище), в т.ч. и тези, участващи в дейност 3.
               С 15 процента от средствата по проекта ще се финансират занимания по интереси.
Дейността е насочена към ученици, които се обучават в училища с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане. Целта е да се повиши мотивацията за учене на учениците в риск от отпадане посредством организиране на съвместни занимания по интереси и стимулиране на творческите изяви чрез включване в изпълнението на дейността и на ученици, извън целевата група. Заниманията се организират приоритетно в тематичните направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“, както и в други направления съобразно желанията и интересите на учениците и възможностите на училището.
Разработеното от ръководителите на групи съдържание на заниманията по интереси няма да дублира съдържанието на учебните предмети и ще се съобразява с възрастта, възможностите и интересите на учениците, към които е насочено. Изпълнението на дейността има допълващ характер към мерките по операцията и няма да надвишава 15% от общия бюджет.
                Дейност 6. Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от 5-ти до 7-ми клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM, когато е приложимо и др.
Дейността има за цел да мотивира и насочва към системата на професионалното образование учениците в риск от отпадане, което от своя страна да допринесе за намаляване броя на преждевременно напусналите образователната система. Изпълнението на дейността ще създаде информационни и диагностични ресурси за осигуряване на устойчивост в работата по кариерно ориентиране с учениците от V-VII клас, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система. Дейността ще надгради постигнатите резултати по проект BG05M2OP001-2.001-0001-C07 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по ОН ПОИР 2014 – 2020 г. За изпълнение на дейността ще бъде разработен инструментариум за кариерно ориентиране на ученици от V до VII клас в риск от преждевременно напускане на образователната система.
Дейностите за кариерно ориентиране на минимум 47 340 ученици от V до VII клас от училищата, включени в проекта, ще се извършва от кариерните консултанти на центровете за подкрепа за личностно развитие на два етапа:
1. групови дейности за запознаване или информиране за професии с първа, втора и трета степен на професионална квалификация от СППОО;
2. определяне на професионалните интереси на учениците (дейността се провежда индивидуално).
                Дейност 7. Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.
Дейността е насочена към намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците, чрез включването на родителите на учениците в риск от отпадане от образователната система. Основна роля в изпълнението на дейността имат образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на НПО и други заинтересовани лица, които да подпомогнат приобщаването на родителите към образователния процес и да спомогнат за по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти. Дейността ще се реализира чрез:
– разработване на информационни материали и др., насочени към родителите на ученици в риск от отпадане от образователната система;
– провеждане на кампании, лектории, срещи и други събития от училищата съвместно с представители на общините, РУО и други заинтересовани страни за насърчаване на сътрудничеството между тях с цел намаляване на риска от отпадане;
– подбор и назначаване на образователни медиатори и/или социални работници и др.;
– организиране и провеждане на еднодневни семинари с директорите, образователните медиатори и социални работници за работа с родителската общност.
Акцент на дейността е осигуряване на психологическа и социална подкрепа на родителите на деца от уязвимите групи за преодоляване и приемане на различието, формиране на умения у родителите за преосмисляне на ценностната система, здравословен начин на живот в семействата им и активното им социално приобщаване.
                 Дейност 8. Участие в междуучилищни дейности по т. 3, 4 и 5. Отделното училище ще може да инициира изготвянето на междуучилищна програма, да се включва в такава предложена от друго(и) училище(а) или да се присъедини към дейности, чиито реализация е вече стартирала.
Междуучилищните дейности ще се провеждат съвместно от две или повече училища. Дейността следва да се изпълнява от училищата с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи съвместно с училищата, определени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В зависимост от конкретната тематика на междуучилищната дейност или вида на инициативата (междуучилищни конкурси, състезания, концерти и др.) в нея могат да участват групи със сходни или различни дейности за занимания по интереси, както и да се организират междуучилищни дейности с ученици, включени в допълнителни обучения по Дейности 3 и 4.
Всяко едно училище от общо включените по проекта –1652, трябва да участва в не по-малко от шест междуучилищни събития (междуучилищни конкурси, състезания, концерти и др.) на година.

 

                           Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

              Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
♣ Общата стойност на проекта е 127 759 359.94 лева
♣Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.
             Проектът „Подкрепа за успех“ е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.
Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и в прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.
           Заложените индикатори за изпълнение на проекта са:

• Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 1 500

• Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – 47 340
Специфичен индикатор за процедурата:

• Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 120 000
Очакван резултат:

• Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1,43%
              Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:
– ученици в риск от отпадане;
– ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
– ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
– педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).
           

                Методология за определяне на училищата, които ще участват в проекта:
В проекта са включени 1652 училища, от които 885 с висока концентрация на ученици от уязвими групи, а 767 училища с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи са определени в Методология по следните допълнителни критерии:
1. Брой ученици с над 100 извинени и над 10 неизвинени отсъствия;
2. Резултати от НВО след IV клас по български език и литература;
3. Резултати от НВО след VII клас по български език;
4. Резултати от НВО след VII клас по математика;
5. Резултати от задължителния държавен изпит по български език и литература след XII клас.
               Демаркация с други проекти, финансирани по ОП НОИР 2014-2020 г.
С цел минимизиране на риска от дублиране на дейности, разходи и включване на едни и същи лица от целевите групи в идентични дейности, финансирани едновременно по различни проекти, е извършена демаркация за училищата, участващи в интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“– Компонент 1 (Интегрирана схема между ОП РЧР и ОП НОИР).
               Допустими дейности
               Дейност 1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.
Дейността цели да се създаде и внедри в работата на педагогическите специалисти инструментариум (методика, включваща различни инструменти за оценка на системните пропуски и затрудненията при усвояване на учебното съдържание от учениците), въз основа на който ще може:
1. да се идентифицират учениците в риск от преждевременно напускане на образователната система;
2. да се определят конкретните потребности от предоставяне на индивидуална подкрепа на всеки ученик в риск от преждевременно напускане на образователната система;