ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

Проект: Образование за утрешния ен

 

 

 

 1.Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование

 за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), 2014 – 2020 г.

 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските

 структурни и инвестиционни фондове

  2.Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за

 утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма

 „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

 (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез

 Европейските структурни и инвестиционни фондове

  3.Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп

 до училищно образование в условията на кризи“,

 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование

 за интелигентен растеж” (ОП НОИР), съфинансирана от

 Европейския съюз чрез Европейските структурни и

 инвестиционни фондове

 

OUD Logo

                   Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. 

                                                                           ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

       На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" между Министерството на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проестът се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

    Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновотивни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчават учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще се очаква проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

    Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд.

    Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

    Основна цел

    Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

     Специфичните цели на проекта са насочени към:

усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодъстъпни платформи и мобилни приложения;

намаляване на различията в резултатитеот ученето в различните училища и населени места;

модернизиране на методите и средствата за обучение;

повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитално подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

насърчаване модернизираното на образованието и ученето през целия живот;

осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

     Териториален обхват и финансови източници

     Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България.

Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Проектът се финансира със средства от ЕСФ - 85% и от Държавния бюджет на Република България - 15%.

     Допустими дейности

Дейност 1 Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители - експерти, педагогически кадри, ученици и родители.

Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения/оборудване за онагледяване/представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само.

3.1. Обучение в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учубния процес;

3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност - ключови дигитални умения - базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се;

3.3. Обучения на учетели за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуалната собственост и др.;

3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.

Дейност 4. Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.

Дейност 5 Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси - международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Дейност 7 Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийна грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.

       Представители на целевата група

    Целевите групи по проекта включват деца и ученици, учители, директори, други педагогически специалисти, родители.

В дейностите по проекта ще вземат участие 2000 образователни институции - 1940 училища и 60 детски градини от цялата страна.

      Индикатори

1. Заложени индикатори за изпълнение:

Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване, чрез използване на съвременни ИКТ (ID 2112) - 2000.

Допълнителни специфични за процедурата индикатори за изпълнение:

Брой педегогически специалисти, включени в обучения за усвояване, въвеждане и прилагане на иновотивни методи на преподаване чрез използването на съвременни ИКТ - 25 000;

Ученици/деца от училища/детски градини, включени в дейности по процедурата - 220 000.

2. Заложени индикатори за резултат:

Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП (процедурата), въвели иновотивни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТ (ID P 2113) - 85%.

Допълнителните специфични за процедурата индикатори за резултат:

Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по процедурата, придобили умения за въвеждане и прилагане на иновативни методи за преподаване чрез използването на съвременни ИКТ - 85%;

Дял на учениците и децата от училищата/детските градини, успешно завършили участието си в клубове по интереси и допълнителни занимания по и чрез ИКТ - 25% (от всички включени в дейности по операцията 220 000 деца и ученици).

 Към сайта на проекта:oud.mon.bg

        site-logo         site-logo  site-logo

                              Образование за утрешния ден

          Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

         През учебната 2019-2020 г. ОУ "Иван Вазов", с. Голямо Враново участва в Дейност 6 за Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

След анкетно проучване, в училище се сформираха два  клуба „Уча и творя с моя компютър" с ръководител г-жа Ренгинар Али . В него участваха ученици от 1 клас и клуб ,,Компютърът в моя свят“с ученици от 5 и 6 клас, с р-л г-жа  Фериха Юсмянова . Заниманията на клубовете се провеждаха по утвърден график и тематична програма. Учениците посещават заниманията с повишен интерес. Те  се запознаха с програми за обработване на информация, калкулатор, как се създава текстов документ, как се въвежда текст, работа с цифров блок на клавиатурата, форматиране на текст, създаване на изображение, редактиране на изображение и др. Обучаваха се в тайните на Paint  : как да си създадат картички с различни  мотиви и се почувстваха горди и знаещи повече за компютърната графика .Те  останаха доволни от наученото в часовете, предвидени в проекта.